نمونه کار خانه هوشمند کاریزما

ساختمان مسکونی مهستان
کارفرما: اقای مهندس یزدی
نوع پروژه: بازسازی
آدرس: خیابان فرشته، آقا بزرگی

سیستم کنترل هوشمند تهویه
سیستم کنترل هوشمند روشنایی
سیستم کنترل هوشمند امنیتی
قابلیت اجرای انواع سناریو